فیلتر شنی - پاک فن بخار

فیلتر شنی

ساده ترین شکل تصفیه فیزیکی آب و حذف ذرات جامد از آن عبور آب از یک بستر شنی می باشد. چنانچه این فرایند با استفاده از فشار پمپ انجام شود دستگاه مورد نظر فیلتر شنی تحت فشار نام خواهد داشت. فیلتر های شنی عمدتاً در تصفیه مقدماتی آب شرب و در تصفیه آب استخر و حذف مواد جامد و ذرات معلق آن مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار کلی این فیلتر ها شامل یک مخزن عمودی تحت فشار مجهز به دو عدد عدسی در سر و ته می باشد. بر روی عدسی پایین، صفحه ای قرار گرفته که به آن صفحه نازل خور می گویند. در روی این صفحه سوراخهایی تعبیه شده که در آن نازلهای برنجی با سایز مناسب( متناسب با ظرفیت فیلتر و دبی فیلتراسیون) نصب می گردند. بر روی صفحه نازل خور سیلیس با دانه بندی های متفاوت را در لایه هایی با ارتفاع های مختلف، می ریزند و سپس با ابزار مناسب پیش از ریختن دانه بندی بعدی در محل خود می کوبند.

نازل ورودی آب از قسمت بالای مخزن وارد مخزن شده و در انتهای نازل ورودی تمهیداتی دوش مانند تعبیه می گردد تا آب را بصورت یکنواخت بر روی سطوح فیلتراسیون توزیع نماید. هم چنین بمنظور جلوگیری از برخورد آب با سطوح سیلیس و تشدید خوردگی سطوح ناشی از سند بلاست شدن سطح داخلی در فرایند کارکرد این فیلترها تمهیدات ویژه هدایتگر جریان تعبیه و استفاده شده است.

نازل خروجی این فیلتر بر روی عدسی قسمت پایین مخزن نصب گردیده است.

از آنجا که مدتی پس از استفاده از این فیلترها، در اثر عبور جریان و به جا ماندن ذرات جامد میزان فیلتراسیون کاهش می یابد لذا لازم است فرایند تمیز کاری فیلترها بر مبنای اختلاف فشار نشان داده شده در ورودی و خروجی آب صورت پذیرد. این فعالیت با استفاده از آب و از طریق شستشوی معکوس این فیلتر انجام می پذیرد. روش انجام این فعالیت بستن شیر های مسیر اصلی و باز کردن شیرهای شستشوی معکوس خواهد بود. پیشنهاد می گردد قبل از فیلترهای شنی از موگیر با ظرفیت مناسب استفاده گردد

فیلتر های شنی بر مبنای دبی فیلتراسیون سایز بندی می گردند.

طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 45 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار3823151154850001
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 60Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850002
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 80Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850003
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 100Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850004
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 125Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850005
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 150Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850006
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 175Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850007
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 200Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850008
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 225Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850009
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 250Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850010
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 275Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850011
دستگاه فیلتر شنی PFBSF ظرفیت 300Lit نام تجارتی شرکت صنایع پاکفن بخار3823151154850012