عایق‌کاری حرارتی بام مسطح از خارج

25/05/2019

نقش عایقکاری پوسته خارجی ساختمان در مصرف انرژی

نقش عایقکاری پوسته خارجی ساختمان در مصرف انرژی   نقش عایقکاری پوسته خارجی ساختمان در مصرف انرژی نقش عایقکاری پوسته خارجی ساختمان در مصرف انرژی روابط عمومی و فرهنگ سازی پوسته خارجی ساختمان در مصرف انرژی نقش عمده‌ای دارد و در این مطلب به انواع شیو‌ه های عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان و انتخاب شیو‌ه‌های مطلوب برای ساختمان‌های موجود پرداخته شده است. پوسته خارجی ساختمان شامل بام، سقف مجاور فضای کنترل‌نشده، کف مجاور فضای خارج، کف مجاور فضای کنترل‌‌نشده، کف روی خاک، دیوار مجاور فضای خارج، دیوار مجاور فضای کنترل‌نشده، پنجره، در ها، پل‌های حرارتی می باشد. در ابتدا به […]