پاک فن بخار - مخزن انبساط

مخزن انبساط بسته افقی

در سیستم های حرارت مرکزی، هرگاه محل مناسب جهت نصب منبع انبساط باز وجود نداشته یا بعلت شرایط آب و هوایی منطقه ( مناطق سردسیر) امکان استفاده از منابع انبساط باز مقدور نباشد و یا لازم است دمای بهره برداری از آب بویلر بیش از دمای 100 درجه باشد ( بویلر آبداغ) از مخزن انبساط بمنظور خنثی کردن فشارهای ناشی از افزایش حجم آب و یا ایجاد فشار بر سیستم بمنظور بالا بردن دمای جوشش آب استفاده می گردد.

مخازن انبساط بسته نسبت به مخازن باز از تجهیزات جانبی فراوانی برخوردار بوده و بدلیل سیستم کنترلی نسبتاً پیچیده و لزوم دانش فنی اپراتور ها در صنعت بندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مخازن بخشی از مخزن از آب پر شده و سپس در بخش خالی مخزن از گاز ازت (N2) بمنظور ایجاد فشار استفاده می گردد. با عنایت به سیستم کارکرد این دستگاه، مخزن مذکور لازم است به سوئیچ کنترل فشار، شیر اطمینان، فشارسنج، کنترل سطح، نمایشگر سطح، و شیرهای برقی مسیر شارژ ازت و مسیر تخلیه آب مجهز باشد.

با توجه به فضای نصب این مخازن در انواع افقی و عمودی ساخته می شود.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن انبساط بسته افقی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

MODELTank

Volume

Tank

Length

Tank

Diameter

Working

Pressure

Water

Inlet

 

N2

Inlet

Level

Gauge

Pressure

Switch

Level control Pressure

Gauge

Drain Safty

Valve

Access Material
LDN1N2N3N4N5N6N7N8M
LitmmmmBarinchinchinchinchinchinchinchinchmm
PFBHCE-1501501,00045063/41/21/21/211/21/21/2150ST37/Galv.
PFBHCE-200200100050063/41/21/21/211/21/21/2150ST37/Galv.
PFBHCE-3003001000625611/21/21/211/21/21/2150ST37/Galv.
PFBHCE-5005001000800611/21/21/211/21/21/2300ST37/Galv.
PFBHCE-750750150080061 1/43/41/21/211/21/21300ST37/Galv.
PFBHCE-10001000150092061 1/43/41/21/211/211300ST37/Galv.
PFBHCE-125012501500100061 1/23/41/21/211/211400ST37/Galv.
PFBHCE-150015001500115061 1/211/21/211/21140017Mn4
PFBHCE-20002000200011506211/21/211/21145017Mn4
PFBHCE-25002500200012506211/21/211/21 1/21 1/245017Mn4
PFBHCE-300030002250130062 1/21 1/41/21/211/21 1/21 1/245017Mn4
PFBHCE-500050002500160062 1/21 1/41/21/211/21 1/21 1/245017Mn4

در سیستم های حرارت مرکزی، هرگاه محل مناسب جهت نصب منبع انبساط باز وجود نداشته یا بعلت شرایط آب و هوایی منطقه ( مناطق سردسیر) امکان استفاده از منابع انبساط باز مقدور نباشد و یا لازم است دمای بهره برداری از آب بویلر بیش از دمای 100 درجه باشد ( بویلر آبداغ) از مخزن انبساط بمنظور خنثی کردن فشارهای ناشی از افزایش حجم آب و یا ایجاد فشار بر سیستم بمنظور بالا بردن دمای جوشش آب استفاده می گردد.

مخازن انبساط بسته نسبت به مخازن باز از تجهیزات جانبی فراوانی برخوردار بوده و بدلیل سیستم کنترلی نسبتاً پیچیده و لزوم دانش فنی اپراتور ها در صنعت بندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مخازن بخشی از مخزن از آب پر شده و سپس در بخش خالی مخزن از گاز ازت (N2) بمنظور ایجاد فشار استفاده می گردد. با عنایت به سیستم کارکرد این دستگاه، مخزن مذکور لازم است به سوئیچ کنترل فشار، شیر اطمینان، فشارسنج، کنترل سطح، نمایشگر سطح، و شیرهای برقی مسیر شارژ ازت و مسیر تخلیه آب مجهز باشد.

با توجه به فضای نصب این مخازن در انواع افقی و عمودی ساخته می شود.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن انبساط بسته افقی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.