مخزن انبساط - پاک فن بخار

مخزن انبساط بسته عمودی

در سیستم های حرارت مرکزی، هرگاه محل مناسب جهت نصب منبع انبساط باز وجود نداشته یا بعلت شرایط آب و هوایی منطقه ( مناطق سردسیر) امکان استفاده از منابع انبساط باز مقدور نباشد و یا لازم است دمای بهره برداری از آب بویلر بیش از دمای 100 درجه باشد ( بویلر آبداغ) از مخزن انبساط بمنظور خنثی کردن فشارهای ناشی از افزایش حجم آب و یا ایجاد فشار بر سیستم بمنظور بالا بردن دمای جوشش آب استفاده می گردد.

مخازن انبساط بسته نسبت به مخازن باز از تجهیزات جانبی فراوانی برخوردار بوده و بدلیل سیستم کنترلی نسبتاً پیچیده و لزوم دانش فنی اپراتور ها در صنعت بندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مخازن بخشی از مخزن از آب پر شده و سپس در بخش خالی مخزن از گاز ازت (N2) بمنظور ایجاد فشار استفاده می گردد. با عنایت به سیستم کارکرد این دستگاه، مخزن مذکور لازم است به سوئیچ کنترل فشار، شیر اطمینان، فشارسنج، کنترل سطح، نمایشگر سطح، و شیرهای برقی مسیر شارژ ازت و مسیر تخلیه آب مجهز باشد.

با توجه به فضای نصب این مخازن در انواع افقی و عمودی ساخته می شود.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن انبساط بسته عمودی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

 

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند

منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-150 ظرفیت 150 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850001
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-200 ظرفیت 200 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850002
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-300 ظرفیت 300 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850003
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-500 ظرفیت 500 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850004
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-750 ظرفیت 750 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850005
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-1000 ظرفیت 1000 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850006
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-1250 ظرفیت 1250 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850007
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-1500 ظرفیت 1500 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850008
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-2000 ظرفیت 2000 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850009
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-2500 ظرفیت 2500 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850010
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-3000 ظرفیت 3000 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850011
منبع انبساط بسته تأسیسات عمودی مدل PFBVCE-5000 ظرفیت 5000 Lit نام تجارتی پاک فن بخار0961183154850012