مخزن کویل دار عمودی - پاک فن بخار

مخزن کویل دار عمودی

در ساختمان های مسکونی، کارخانجات و استخرها بمنظور گرمایش آب مصرفی بهداشتی از مخازن کویل دار استفاده می کنند. مخازن کویل از یک مخزن عمودی مجهز به دو عدد عدسی و  یک یا چند عدد کویل حرارتی مسی تشکیل شده است. آب بهداشتی از قسمت پایین مخزن وارد شده و پس از برخورد با کویل مسی که در آن آب گرم خروجی از بویلر در جریان می باشد گرم شده و به قسمت بالای مخزن حرکت می کند. نازل خروجی آب گرم بهداشتی در قسمت بالای مخزن تعبیه می شود. حجم مخزن کویل دار متناسب با مصارف واحد های مختلف اندازه گیری و محاسبه می گردد

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای مخازن کویل دار عمودی با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید.

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند.

منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 500 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850003
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 600 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850004
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 750 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850005
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 1000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850006
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 1250 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850007
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 1500 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850008
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 2000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850009
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 2500 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850010
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 3000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850011
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 4000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850012
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 5000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850013
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 6000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850014
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 7000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850015
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 8000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850016
منبع آبگرم کویل دار عمودی مدل PFBVTH ظرفیت 10000 lit نام تجارتی شرکت صنایع پاک فن بخار0961185154850017