در صنعت همواره به دنبال منابع گرمايشي ايمن تر كه كاربردي آساني دارند هستيم بخار آب يكي ازاين موارد مي باشد. ديگ بخار جزئي از يك سيستم توليد كنندة بخار است و يكي از اصلي ترين بخـشهاي اين سيستم مي باشد.همچنین به مولدهاي بخار، ديگ بخار اطلاق مي شود و بطور کلی تجهیزاتی كه آب را به بخار آب تبديل مي كنند ، اصطلاحاً ديگ بخار گويند .دیگ های بخار انـرژي لازم براي تغییر فاز آب به بخار را از انواع سوختهاي فسيلي اعم از سوخت های گازی و مایع ، فراهم مي كنند. آب در داخل پوسته استوانه اي اين ديگهاي بخار جريـان دارد، كـوره و همچنـين لولـه هـاي حامـل گازهاي حاصل از احتراق (Smoke tube) كه از ميان آب مي گذرند در داخل پوسته ی دیگ بخار واقع شده انـد . قطر لوله هاي حامل گاز بر روي راندمان و اندازه فيزيكي ديگ بخار تأثير گـذار اسـت. بنـابراين دراكثر مواقع ترجيح داده مي شود كه از تعداد زيادي لوله با قطر كم استفاده شود تا راندمان ديگ بخاربالا بماند. اين نوع ديگ بخار در دو دسته افقي و عمودي قرار مي گيرد. ديگهاي بخار پوسته افقي معمـولاً بـه صورت يك واحد كامل ( Pakage Boiler ) ساخته مي شوند و تمامي تجهيزات لازم از جمله پمـپ آب تغذیه ، شيرهاي مختلف اتصالات، سيستم الكتريكي و ... را به همراه دارند. انتقال حرارت گازهاي حاصل از احتراق به لوله هاي در تماس با آب از نـوع جابجـايي(Convection) مي باشد .