پاک فن بخار - موگیر - تسویه استخر

موگیر

در استخر ها همواره آشغالهایی نظیر نخ، مو، دستمال و … توسط شناگران به آب وارد می شود. از آنجا که آب درون استخر بمنظور تمیز بودن دائمی و سلامت شناگران همواره در حال گردش و عبور از فیلترهای شنی بمنظور تصفیه می باشد لذا جهت جلوگیری از ورود آشغال ها به پمپ ها سیرکوله لازم است یک صافی مناسب در ورودی پمپ تعبیه گردد تا از گیرپاژ و اختلال این پمپ ها جلوگیری بعمل آید. با استفاده از این تجهیز می توان از ورود آشغال های بزرگ به داخل فیلترهای شنی جلوگیری بعمل آورده و ظرفیت آنها را کاهش داده و زمان بک واش آنها را به شدت افزایش داد.

بمنظور تعیین سایز و مدل موگیر مناسب با نیاز استخر می توان پس از انتخاب فیلتر های شنی و تعیین دبی پمپ در فرایند سیرکوله به کاتالوگ رجوع نموده و بر اساس دبی سیرکولاسیون پمپ مدل موگیر را انتخاب نمود.

موگیرهای این شرکت بگونه ای طراحی گردیده اند که واشر آب بندی درب آنها بصورت اورینگی بوده و پس باز کردن فلنج بالایی و تمیز نمودن فیلتر لزومی به تعویض این اورینگ نخواهد بود. تمیز نمودن به موقع موگیر می تواند به عمر پمپ ها کمک نموده و در کاهش مصرف برق پمپ های سیرکولاسیون اثر گذار باشد.

پیشنهاد می گردد،در خصوص انتخاب سایز و مدل مناسب برای موگیرها با کارشناسان شرکت صنایع پاک فن بخار مشورت نمایید

این مخازن، طبق استاندارد مخازن تحت فشار ASME SEC.8 Div.1 طراحی، ساخت و تست می گردند