شخصیت ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عناصر محتوا
  4. chevron_right
  5. شخصیت ها

شخصیت ها

نام اعضا

پاک فن لوگو

شخص 1

Founder
پاک فن لوگو

شخص 2

Senior developer
پاک فن لوگو

شخص 3

Manager

استایل فلت

پاک فن لوگو

شخص 1

Main developer
پاک فن لوگو

شخص 2

Web designer
پاک فن لوگو

شخص 3

Support manager